Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Begrippen die worden gebruikt in deze Privacyverklaring

"Website": care4migraine.nl.

"Persoonsgegevens": gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"Teva": betekent Teva Nederland B.V., gevestigd te Haarlem, aan het adres Swensweg 5. Teva kan in deze Privacyverklaring ook worden aangeduid als "wij", "ons" en "onze".

"U": betekent de Website-gebruiker.


Toepassingsgebied van deze Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring informeren wij U over de verwerking van Uw Persoonsgegevens door middel van de Website, waarbij wordt ingegaan op het doel, de wijze en de grondslag van de verwerking van Uw Persoonsgegevens, alsmede met welke partijen Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld.


Graag verzoeken wij U deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen alvorens U gebruik maakt van de Website. Indien U vragen heeft verzoeken wij U contact met ons op te nemen


Hoe wij Uw informatie gebruiken

Wij verwerken de Persoonsgegevens die we verzamelen met betrekking tot deze Website voor de volgende doeleinden:

 • (met Uw toestemming) het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën, zoals beschreven op de pagina ‘Cookie kennisgeving’.
 • om u met Uw toestemming een nieuwsbrief toe te sturen.
 • om ons in staat te stellen onze legitieme zakelijke belangen na te streven, met name:
 • om te reageren op Uw vragen of andere vormen van correspondentie die U via het contactformulier op de Website hebt ingediend;
 • om het gebruik van de Website te analyseren teneinde de inhoud voortdurend te verbeteren en prestaties te meten; en
 • om het gebruik van de Website en onze communicatie met U te optimaliseren en individueel toe te spitsen.


We verwerken over het algemeen ook Persoonsgegevens:

 • met Uw toestemming zoals beschreven in iedere toestemmingverklaring die van U wordt gevraagd;
 • om eventuele vragen of klachten te behandelen over Teva of het personeel van Teva (dit valt onder onze legitieme belangen);
 • om te voldoen aan wettelijke vereisten (waaronder onze verplichtingen inzake belasting en boekhouding) en vereisten inzake regelgeving, geneesmiddelenbewaking en compliance, met name om te reageren op verzoeken om informatie van overheidsinstanties;
 • om te voldoen aan alle wettelijke en zelfregulerende verplichtingen, waaronder verplichtingen inzake transparantie, openbaarmaking en het tegengaan van schenkingen (dit kan onder onze legitieme belangen vallen of een wettelijke verplichting zijn);
 • om verzoeken om medische informatie te beheren en hierop te reageren (dit kan onder onze legitieme belangen vallen of een wettelijke verplichting zijn); en
 • voor het gebruik van gegevens in verband met geschillenbeslechting, rechtsvorderingen, compliance, regelgevende en onderzoeksdoeleinden zoals noodzakelijk geacht door Teva (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met een juridische procedure of rechtszaak) (dit kan onder onze legitieme belangen vallen of een wettelijke verplichting zijn).


Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Teva zal een bijgewerkte versie van de verklaring op deze pagina plaatsen. Indien u een account heeft op deze Website en er materiële wijzigingen tot stand worden gebracht in de verwerking van Uw Persoonsgegevens, vragen wij U bij het inloggen opnieuw toestemming te verlenen.Indien U zich registreert via de Website is de volgende privacyverklaring aanvullend op U van toepassing


Uw Persoonsgegevens in de Website

Bij het aanmelden voor de Website wordt U gevraagd de volgende (Persoons)gegevens in te voeren:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geslacht
 • Geboortejaar
 • Emailadres
 • Hoofdpijnmedicatie die u gebruikt, zowel preventief als acuut
 • Behandelend neuroloog en/of verpleegkundige
 • Frequentie hoofdpijndagen
 • Duur van de hoofdpijn
 • Ernst van de hoofdpijn
 • Hoofdpijn triggers

 

Doel en grondslag van de verwerking van Uw Persoonsgegevens

De bovengenoemde (Persoons)gegevens kunnen worden verwerkt zodat U met de Website details over Uw hoofdpijn kunt bijhouden, zoals de ernst en de duur van Uw hoofdpijn en Uw eventuele gebruik van hoofdpijnmedicatie. Deze (Persoons)gegevens worden in versleutelde vorm opgeslagen in de aan de Website gekoppelde databases, waardoor U niet identificeerbaar bent.


Met Uw (separate) uitdrukkelijke toestemming kunnen Uw (Persoons)gegevens worden gedeeld met Uw behandelend arts en/of verpleegkundige ten behoeve van het geven van inzage aan de arts en/of verpleegkundige in het verloop van Uw hoofdpijn. Wij willen U er echter op wijzen dat de gegevens niet (actief) worden gemonitord door de behandelend arts, Teva of door partijen die op enigerlei wijze bij de Website zijn betrokken. De Website geeft geen medische diagnose, medisch advies, behandelingsaanbevelingen of voorschrift van enig soort. De inhoud van deze Website is niet bestemd ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.


De verzameling, de verwerking en het delen van de bovengenoemde Persoonsgegevens vindt plaats op basis van Uw uitdrukkelijke toestemming. Alle gegevens worden in versleutelde vorm bewaard in de databases, waarbij wordt opgemerkt dat de Persoonsgegevens uitsluitend door U en - indien U daartoe toestemming heeft gegeven - Uw behandeld arts en/of verpleegkundige kunnen worden ingezien.


U kunt altijd Uw toestemming intrekken waarna Uw Persoonsgegevens zullen worden verwijderd. U leest hieronder onder het kopje “Uw rechten” hoe U dat kunt doen.


Gegevens die worden gedeeld met Teva

Teva ontvangt geanonimiseerde gegevens op groepsniveau (het totaal van alle gebruikers) die door middel van de Website worden verzameld. Deze gegevens op groepsniveau bevatten geen van Uw Persoonsgegevens, noch kan Teva U identificeren op basis van de gegevens die zij ontvangt.


De onderstaande gegevens kunnen volledig anoniem gebruikt worden om inzicht en meer kennis te verkrijgen in de verbetering van de behandeling van migraine en kunnen een belangrijke rol kunnen spelen in de verbetering van de kwaliteit van leven van migrainepatiënten. Deze gegevens worden alleen op een groepsniveau gebruikt, waarbij informatie niet naar U als persoon kan worden herleid.

 • Gebruik hoofdpijnmedicatie
 • Aantal hoofdpijndagen
 • Duur van de hoofdpijn
 • Ernst van de hoofdpijn
 • Gebruik hoofdpijnmedicatie tijdens hoofdpijndagen
 • Hoofdpijn triggers
 • Behandelend neuroloog en/of verpleegkundige


Hoewel Teva slechts geanonimiseerde gegevens op groepsniveau ontvangt, wordt opgemerkt dat deze informatie door Teva kan worden overgedragen naar landen buiten Uw eigen land en buiten de Europese Economische Ruimte. Bij het overdragen van deze gegevens zal Teva ervoor zorgen dat de gegevens op de juiste manier worden beschermd, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Teva benadrukt nogmaals dat zij geen gegevens ontvangt die via de Website naar U herleidbaar zijn. Neem voor meer informatie contact op met het Privacy Office van Teva (EUprivacy@tevaeu.com).


Gegevens die kunnen worden gedeeld met derde partijen

De gegevens die door U in de Website worden ingevoerd en die door de Website worden verzameld, kunnen worden gedeeld met- en verwerkt door de dienstverleners van Teva die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Website en de aan de Website gekoppelde databases. Meer concreet worden hierna drie belangrijke dienstverleners genoemd:


everywhereIM B.V.: als ontwikkelaar van de Website en beheerder van de aan de Website verbonden database, draagt everywhereIM B.V. zorg voor de juiste werking van de Website en waakt zij erover dat de (Persoons)gegevens en informatie die door U worden ingevoerd in de Website op een veilige wijze worden gecommuniceerd aan de gekoppelde server en worden opgeslagen in de database.


IQVIA Solutions B.V.: als internationale organisatie op het gebied van medische informatie beheert IQVIA Solutions B.V. de database die is gekoppeld aan de database van everywhereIM B.V., zodat deze informatie kan worden gedeeld met Uw behandelend arts, indien U daartoe toestemming verleent. IQVIA Solutions B.V. draagt zorg voor de ontwikkeling en de veilige overdracht van informatie aan de zijde van de zorgverleners.


Happy Heroes B.V.: als verzender van de nieuwsbrief ontvangt Happy Heroes B.V. Uw Persoonsgegevens van everywhereIM B.V. en verwerkt deze Persoonsgegevens uitsluitend om U, met Uw toestemming, nieuwsbrieven toe te sturen namens Care4migraine.nl. Voor dit doeleinde worden de volgende Persoonsgegevens van U gedeeld met en verwerkt door Happy Heroes B.V.:

 • Voornaam en achternaam
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Of u al dan niet AJOVY® (fremanezumab) gebruikt, zodat wij de content van de nieuwsbrief hierop kunnen aanpassen


De (Persoons)gegevens zoals omschreven in de alinea ’Uw Persoonsgegevens in de Website’ worden in versleutelde vorm opgeslagen in de aan de Website gekoppelde databases, waardoor u niet identificeerbaar bent. Bij het versturen van de (Persoons)gegevens die door everywhereIM B.V. via een beveiligde koppeling gedeeld worden met Happy Heroes B.V., wordt op het moment van delen de versleuteling tijdelijk verheven. Happy Heroes B.V. heeft inzage in de (Persoons)gegevens zoals deze in de alinea hiervoor zijn beschreven.


De dienstverleners en eventuele (sub)verwerkers zijn mogelijk geheel of gedeeltelijk buiten Nederland of de Europese Economische Ruimte gevestigd. Als gevolg daarvan kan het zijn dat Uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk buiten Nederland of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. In dergelijke gevallen spant Teva zich ervoor in dat gegevens slechts worden gedeeld wanneer dat op grond van wet- en regelgeving is toegestaan.


Zoals reeds is kenbaar gemaakt kunnen (Persoons)gegevens ook worden gedeeld met Uw behandelend arts, indien U daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent.


Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Uw (Persoons)gegevens worden in de Website en de databases bewaard totdat U Uw account verwijdert via de Website. Alle verzamelde gegevens worden in dat geval uit de databases verwijderd.


Wanneer U Uw gegevens niet zelf verwijdert, maar wel gedurende een periode van 12 maanden de Website niet gebruikt (dat wil zeggen dat U gedurende 12 maanden niet op Uw Website account inlogt), dan worden de Persoonsgegevens in de databases automatisch geanonimiseerd. Hierdoor zijn Uw gegevens niet meer tot U te herleiden.


Indien U toestemming heeft gegeven de nieuwsbrief van Care4migraine te ontvangen, kunt U zich te allen tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief.


Indien daartoe op grond van wet- en regelgeving een verplichting bestaat kunnen (Persoons)gegevens voor een langere periode worden bewaard.


Technische en Organisatorische maatregelen

Teva neemt maatregelen om Uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoeld verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Ofschoon Teva slechts geaggregeerde gegevens ontvangt, wordt opgemerkt dat binnen Teva alle informatie veilig wordt overgedragen met behulp van SSL-codering en wordt opgeslagen op beveiligde servers. Daarnaast neemt Teva aanvullende informatiebeveiligingsmaatregelen, waaronder toegangscontroles, strikte fysieke beveiliging en solide procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie.


Uw rechten

Ten aanzien van de verwerking van Uw Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten, waaronder het recht tot inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van Uw Persoonsgegevens, alsmede tot beperking van de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Ten slotte kunt u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens.


Uw rechten kunnen worden beperkt als bijvoorbeeld het inwilligen van Uw verzoek ertoe zou leiden dat inbreuk wordt gemaakt op (privacy)rechten van derden, of wanneer U verwijdering verzoekt van gegevens die Teva en/of haar dienstverleners dienen te bewaren op grond van een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of een andere juridische grondslag.


Teva is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Mocht U een verzoek willen indienen, of vragen hebben over de manier waarop Uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt U contact opnemen met het Data Protection Office van Teva via EUPrivacy@tevaeu.com


In het geval U bezwaren heeft die wij niet voor U kunnen oplossen, dan heeft U tevens het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in het land waar U woont, werkt of denkt dat er een inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. In Nederland kunt U zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan worden aangepast. U wordt op de hoogte gebracht van de gewijzigde privacyverklaring bij het opstarten van de Website. Daar waar relevant zullen wij U verzoeken opnieuw Uw toestemming te verlenen, indien er materiële wijzigingen tot stand worden gebracht in de verwerking van Uw Persoonsgegevens.

AJO-NL-NP-00005

© Copyright 2021 Contact / Privacy / Cookie kennisgeving / Algemene voorwaarden

1. Data on file: InSites Consulting, 2019. Teva Embrace Our Potential Migraine Research. Gegevensverzameling nov-dec 2019.
Teva Nederland