Home Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Begrippen die worden gebruikt in deze Privacyverklaring

"Website": care4migraine.nl.

"Persoonsgegevens": gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"Teva": betekent Teva Nederland B.V., gevestigd te Haarlem, aan het adres Swensweg 5.

Teva kan in deze Privacyverklaring ook worden aangeduid als "wij", "ons" en "onze".

"U": betekent de Website-gebruiker.

 

Toepassingsgebied van deze Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring informeren wij U over de verwerking van Uw Persoonsgegevens door middel van de Website, waarbij wordt ingegaan op het doel, de wijze en de grondslag van de verwerking van Uw Persoonsgegevens, alsmede met welke partijen Uw Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. 

Graag verzoeken wij U deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen alvorens U gebruik maakt van de Website. Indien U vragen heeft verzoeken wij U contact met ons op te nemen

 

Hoe wij Uw informatie gebruiken

Wij verwerken de Persoonsgegevens die we verzamelen met betrekking tot deze Website voor de volgende doeleinden:

 • (met Uw toestemming) het plaatsen van cookies en soortgelijke technologieën, zoals beschreven op de pagina ‘Cookie kennisgeving’.
 • om u met Uw toestemming een nieuwsbrief toe te sturen.
 • om ons in staat te stellen onze legitieme zakelijke belangen na te streven, met name:
 • om te reageren op Uw vragen of andere vormen van correspondentie die U via het contactformulier op de Website hebt ingediend;
 • om het gebruik van de Website te analyseren teneinde de inhoud voortdurend te verbeteren en prestaties te meten; en
 • om het gebruik van de Website en onze communicatie met U te optimaliseren en individueel toe te spitsen.


We verwerken over het algemeen ook Persoonsgegevens:

 • met Uw toestemming zoals beschreven in iedere toestemmingverklaring die van U wordt gevraagd;
 • om eventuele vragen of klachten te behandelen over Teva of het personeel van Teva (dit valt onder onze legitieme belangen);
 • om te voldoen aan wettelijke vereisten (waaronder onze verplichtingen inzake belasting en boekhouding) en vereisten inzake regelgeving, geneesmiddelenbewaking en compliance, met name om te reageren op verzoeken om informatie van overheidsinstanties;
 • om te voldoen aan alle wettelijke en zelfregulerende verplichtingen, waaronder verplichtingen inzake transparantie, openbaarmaking en het tegengaan van schenkingen (dit kan onder onze legitieme belangen vallen of een wettelijke verplichting zijn);
 • om verzoeken om medische informatie te beheren en hierop te reageren (dit kan onder onze legitieme belangen vallen of een wettelijke verplichting zijn); en
 • voor het gebruik van gegevens in verband met geschillenbeslechting, rechtsvorderingen, compliance, regelgevende en onderzoeksdoeleinden zoals noodzakelijk geacht door Teva (inclusief openbaarmaking van dergelijke informatie in verband met een juridische procedure of rechtszaak) (dit kan onder onze legitieme belangen vallen of een wettelijke verplichting zijn).

 

Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Teva zal een bijgewerkte versie van de verklaring op deze pagina plaatsen. Indien u een account heeft op deze Website en er materiële wijzigingen tot stand worden gebracht in de verwerking van Uw Persoonsgegevens, vragen wij U bij het inloggen opnieuw toestemming te verlenen.


Indien U zich inschrijft voor de nieuwsbrief is de volgende privacyverklaring aanvullend op U van toepassing

 

Uw Persoonsgegevens in de Website

Bij het inschrijven voor de Nieuwsbrief wordt U gevraagd de volgende (Persoons)gegevens in te voeren:

•               Voornaam

•               E-mailadres


Doel en grondslag van de verwerking van Uw Persoonsgegevens

De bovengenoemde (Persoons)gegevens kunnen worden verwerkt zodat wij U de tweemaandelijkse Nieuwsbrief en informatie over Care4migraine events kunnen toesturen. De verzameling, de verwerking en het delen van de bovengenoemde Persoonsgegevens vindt plaats op basis van Uw uitdrukkelijke toestemming. 

U kunt altijd Uw toestemming intrekken waarna Uw Persoonsgegevens zullen worden verwijderd. U leest hieronder onder het kopje “Uw rechten” hoe U dat kunt doen.

 

Gegevens die kunnen worden gedeeld met derde partijen

De gegevens die door U in de Website worden ingevoerd en die door de Website worden verzameld, kunnen worden gedeeld met- en verwerkt door de dienstverleners van Teva die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Website en de aan de Website gekoppelde databases. Meer concreet wordt hierna de belangrijkste dienstverlener genoemd:

Happy Heroes B.V.: als verzender van de nieuwsbrief verwerkt Happy Heroes B.V. Uw Persoonsgegevens uitsluitend om U, met Uw toestemming, nieuwsbrieven toe te sturen namens Care4migraine.nl. Voor dit doeleinde worden de volgende Persoonsgegevens van U verwerkt door Happy Heroes B.V.: 

·       Voornaam 

·       E-mailadres

 

De dienstverleners en eventuele (sub)verwerkers zijn mogelijk geheel of gedeeltelijk buiten Nederland of de Europese Economische Ruimte gevestigd. Als gevolg daarvan kan het zijn dat Uw Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk buiten Nederland of de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. In dergelijke gevallen spant Teva zich ervoor in dat gegevens slechts worden gedeeld wanneer dat op grond van wet- en regelgeving is toegestaan. 

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zoals het doel waarvoor deze zijn verzameld dit rechtvaardigt. Indien U toestemming heeft gegeven de nieuwsbrief van Care4migraine te ontvangen, kunt U zich te allen tijde uitschrijven via de link onderaan de nieuwsbrief. 

 

Technische en Organisatorische maatregelen

Teva neemt maatregelen om Uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoeld verlies en tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking. Ofschoon Teva slechts geaggregeerde gegevens ontvangt, wordt opgemerkt dat binnen Teva alle informatie veilig wordt overgedragen met behulp van SSL-codering en wordt opgeslagen op beveiligde servers. Daarnaast neemt Teva aanvullende informatiebeveiligingsmaatregelen, waaronder toegangscontroles, strikte fysieke beveiliging en solide procedures voor het verzamelen, opslaan en verwerken van informatie. 

 

Uw rechten

Ten aanzien van de verwerking van Uw Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten, waaronder het recht tot inzage, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van Uw Persoonsgegevens, alsmede tot beperking van de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Ten slotte kunt u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens. 

Uw rechten kunnen worden beperkt als bijvoorbeeld het inwilligen van Uw verzoek ertoe zou leiden dat inbreuk wordt gemaakt op (privacy)rechten van derden, of wanneer U verwijdering verzoekt van gegevens die Teva en/of haar dienstverleners dienen te bewaren op grond van een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of een andere juridische grondslag.

Teva is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Mocht U een verzoek willen indienen, of vragen hebben over de manier waarop Uw Persoonsgegevens worden verwerkt, dan kunt U contact opnemen met het Data Protection Office van Teva via EUPrivacy@tevaeu.com


In het geval U bezwaren heeft die wij niet voor U kunnen oplossen, dan heeft U tevens het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in het land waar U woont, werkt of denkt dat er een inbreuk op de gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. In Nederland kunt U zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.


Wijzigingen van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan worden aangepast. U wordt op de hoogte gebracht van de gewijzigde privacyverklaring bij het opstarten van de Website. Daar waar relevant zullen wij U verzoeken opnieuw Uw toestemming te verlenen, indien er materiële wijzigingen tot stand worden gebracht in de verwerking van Uw Persoonsgegevens.

 

MIG-NL-NP-00256

MIG-NL-NP-00038

© Copyright 2023 Contact / Privacy / Cookie kennisgeving / Algemene voorwaarden

Teva Nederland