Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruik van Care4migraine.nl (hierna "de Website") is onderworpen aan onderstaande voorwaarden van Teva Nederland B.V. (hierna: "Teva Nederland B.V."). Door deze Website te blijven gebruiken, erken je dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat. Je erkent dat deze algemene voorwaarden alleen tussen jou en Teva Nederland B.V. (die eigenaar is van de Website) gelden. 

 

1. Deze Website geeft geen medisch advies

De inhoud van de Website, inclusief (en zonder beperking) alle data, informatie, tekst, grafische voorstellingen, links en ander materiaal, wordt ter beschikking gesteld als gemak voor jou als gebruiker van de Website en is slechts bedoeld voor informatieve doeleinden.

Teva Nederland B.V. staat niet in voor de juistheid of compleetheid van de informatie die via deze Website, of via bronnen of websites die gelinkt zijn aan deze Website, kan worden verkregen.

De Website geeft geen medische diagnose, medisch advies, behandelingsaanbevelingen of voorschrift van enig soort. De inhoud van deze Website is niet bestemd ter vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling.

Je dient jouw arts of enig andere gekwalificeerde zorgverlener te consulteren met betrekking tot enige specifieke medische vraag die je hebt. Het is nooit de bedoeling dat de informatie op deze Website ertoe leidt dat je professioneel medisch advies negeert of dat je wacht met het inschakelen van professionele medische hulp. Raadpleeg je arts of zorgverlener wanneer je vragen hebt over een symptoom of medische conditie, en voor het starten of stoppen met enige medische behandeling zoals aangeraden door je arts of hulpverlener, of voor het innemen van enig geneesmiddel of het veranderen van je dieet. Bel onmiddellijk 112 of je arts wanneer je meent dat er sprake is van een medisch noodgeval.

Deze Website en haar inhoud worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere eigendomsrechten van Teva Nederland B.V. of de door haar ingeschakelde derden. Deze Website is slechts bedoeld voor persoonlijk gebruik. Geen enkel onderdeel van de Website of van de inhoud, inclusief merken, handelsnamen en logos, mogen gereproduceerd worden in enige vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Teva Nederland B.V. Het zonder toestemming downloaden, distribueren, verzenden, kopiëren, wijzigen of commercieel gebruiken van de inhoud van de Website  kan een schending van Teva Nederland B.V. haar rechten inhouden en kan resulteren in gerechtelijke acties.

Teva Nederland B.V. verleent je een beperkte licentie om deze Website uitsluitend te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciele doeleinden. Deze licentie is op elk moment herroepbaar door Teva Nederland B.V., naar haar eigen goeddunken. 


2. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

Teva Nederland B.V. zal enkel persoonsgegevens van jou verzamelen en verwerken indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief of indien je je contactgegevens invult bij het contactformulier. De privacy verklaring is van toepassing op jouw persoonsgegevens die via de nieuwsbrief of het contact formulier worden weergegeven of opgeslagen. 


3. Systeem vereisten

Deze Website kan zowel op een mobiele telefoon, tablet als computer worden bekeken. Browsers zoals Internet Explorer, Edge en Opera worden hierbij niet ondersteund.


4. Update van de Website en wijzigingen in de service 

Van tijd tot tijd kan Teva Nederland B.V. de Website automatisch bijwerken om de prestaties te verbeteren, de functionaliteit te verbeteren, wijzigingen in het besturingssysteem weer te geven of beveiligingsproblemen aan te pakken. Het kan voorkomen dat de browser bepaalde onderdelen opslaat in de cache (het tijdelijke geheugen van de computer). Dan zal een ‘hard-refresh’ nodig zijn om deze tijdelijke opslag te verwijderen en alle functionaliteiten weer juist te kunnen gebruiken. (Voor Windows/Linux: houdt de ‘ctrl’-knop ingedrukt en refresh de pagina, voor MacOS: houdt de ‘Shift’-knop ingedrukt en refresh de pagina.)


5. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden 

Teva Nederland kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door dit geposte bericht bij te werken. Aangezien dergelijke herzieningen bindend zijn, dient u deze pagina periodiek te bezoeken en de dan geldende bindende voorwaarden na te lezen.

 

6. Jouw gebruik

De informatie op deze Website of gedownload van de Website (de 'Informatie') mag uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden worden gedownload, weergegeven en/of afgedrukt.

Je mag de Website en alle Informatie alleen gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving en je mag de rechten van anderen hiermee niet schenden. In het bijzonder dien je:

  • de Website niet te gebruiken op een onwettige manier, voor een onwettig doel, of op een manier die niet in overeenstemming is met deze voorwaarden, of frauduleus of te kwader trouw, bijvoorbeeld door het hacken of invoegen van kwaadaardige codes, zoals virussen of schadelijke gegevens, in de Website of een besturingssysteem;
  • geen inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden door jouw gebruik van de Website (voor zover dergelijk gebruik niet onder deze voorwaarden valt);
  • geen materiaal te verzenden dat lasterlijk, grievend of anderszins aanstootgevend is in verband met jouw gebruik van de Website;
  • de Website niet te gebruiken op een manier die onze systemen of beveiliging kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten, aantasten of in gevaar brengen of andere gebruikers kan hinderen; en
  • geen informatie of gegevens te verzamelen over onze systemen en geen transmissies te ontcijferen naar of van de servers waarop de Website draait. 


7. Uitsluiting van garantie

Teva Nederland B.V. kan geen garantie of waarborg geven ten aanzien van de kwaliteit, accuraatheid, compleetheid, tijdigheid en geschiktheid van de Informatie of van enige functionaliteit of service van de Website. Teva Nederland B.V. verplicht zich niet om de Informatie op de Website of over verdere ontwikkelingen betreffende de genoemde onderwerpen, aan te passen of te actualiseren. In de Informatie kunnen technische onnauwkeurigheden of typografische fouten voorkomen. Teva Nederland B.V. behoudt zich het recht voor de Informatie, alsmede de in dergelijke informatie beschreven producten en programma's te allen tijde en zonder kennisgeving te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren.

Teva Nederland B.V. geeft geen (expliciete of stilzwijgende) garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de Website of de Informatie, of ten aanzien van de geschiktheid van de Website voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Teva Nederland B.V. dat (het gebruik van) de Website geen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden. Aangezien Teva Nederland B.V. generlei aan deze Website gekoppelde sites beheert of onderschrijft en aangezien Teva Nederland B.V. generlei aan deze Website gekoppelde sites heeft beoordeeld, is Teva Nederland B.V. niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige pagina buiten deze Website of enige andere aan deze Website gekoppelde site. Het aanklikken van koppelingen naar pagina's buiten deze Website of naar andere sites geschiedt op eigen risico en zonder toestemming van Teva Nederland B.V. Bij gebruikmaking van dergelijke koppelingen zijn de juridische verklaring en het privacybeleid van de gekoppelde site van toepassing, die mogelijkerwijs afwijken van die van Teva Nederland B.V.


8. Uitsluiting van aansprakelijkheid 

Teva Nederland B.V. zet zich in voor nauwkeurige en actuele informatieverstrekking op de Website, maar geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de inhoud van de Website, die 'in huidige staat' wordt aangeboden. Teva Nederland B.V. aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voortkomend uit of op enigerlei wijze verband houdend met het gebruik van deze Website of de inhoud daarvan. Teva Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid, geschiktheid, tijdloosheid of uitvoerigheid van de informatie op de Website. Voorts aanvaardt Teva Nederland B.V. geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige (virus)schade aan Uw computerapparatuur of andere eigendommen als gevolg van de toegang tot, het gebruik van of het bladeren op de Website dan wel het downloaden van enige informatie, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van de Website. Teva Nederland B.V. behoudt zich het recht voor enige of alle functies van haar Website te onderbreken of te beëindigen. Teva Nederland B.V. aanvaardt generlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of beëindiging van enige of alle functies van haar Website, ongeacht of zulks het gevolg is van handelingen dan wel nalaten van Teva Nederland B.V. of van derden.


9. Vrijwaring

Door het gebruik van deze Website, verplicht je jezelf Teva Nederland B.V. te vrijwaren, en schadeloos te stellen terzake van iedere schade of aanspraken (inclusief redelijke juridische kosten) voortvloeiend uit of gerelateerd aan je gebruik of misbruik van deze Website.


10. Verwijzingen

Het opnemen van inhoud van deze Website in frames van sites of site-elementen van partijen die geen deel uitmaken van Teva Nederland B.V. is niet toegestaan. Het via 'inline links' of op enige andere wijze opnemen van onderdelen van deze Website in sites van partijen die geen deel uitmaken van Teva Nederland B.V. is eveneens verboden.


11. Beëindiging

Deze overeenkomst is van kracht na jouw aanvaarding van deze algemene voorwaarden bij inlog en blijft van kracht totdat deze door jou of Teva Nederland B.V. wordt beëindigd. Deze overeenkomst wordt onmiddellijk en zonder aanvullende kennisgeving beëindigd in het geval dat je een van de voorwaarden in deze algemene voorwaarden schendt of niet nakomt. Als deze overeenkomst wordt beëindigd, moet je jouw gebruik van de Website beëindigen en alle aan de Website gerelateerde materialen verwijderen en vernietigen.


12. Toepasselijk recht

Deze Website wordt beheerd door Teva Nederland B.V., gevestigd in Haarlem, Nederland. Elk geschil dat betrekking heeft op of voortvloeit uit het gebruik van deze Website wordt beheerst door Nederlands recht en zal ter beslechting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland.


MIG-NL-NP-00038

© Copyright 2023 Contact / Privacy / Cookie kennisgeving / Algemene voorwaarden

Teva Nederland